Samovýroba dřeva

Informace z OÚ

 

Obec Kratochvilka nabízí nadále k prodeji štěpku (směs tvrdého a měkkého dřeva), která je vhodná jako palivo nebo mulč. Cena štěpky 40,- Kč za přinesený jutový pytel (pytel na obilí). Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě nebo na tel. 602 734 087, popřípadě na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Prostředky z prodeje budou použity na obnovu a údržbu ovocného sadu.

Obecní úřad Kratochvilka přijímá nadále žádosti na samovýrobu dřeva z obecního lesa. Jedná se o samovýrobu padlého nebo suchého dřeva, které vám pověřený pracovník určí k těžbě. Pokud máte zájem o samovýrobu dřeva na topení, přineste žádost na Obecní úřad. V případě potřeby obdržíte formulář žádosti i na Obecním úřadě. Žádosti podávejte nejpozději do 30. dubna 2012.

 

PRAVIDLA PRO SAMOVÝROBU A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ

V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo

Zastupitelstvo obce Kratochvilka na svém zasedání dne 29. 2. 2012 vzalo na vědomí níže uvedená pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecních lesů. Obec Kratochvilka jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva.

Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí starosta (nebo pověřený zástupce). Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let nebo vývraty.

Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění.

Samovýroba je prováděna ve dvou časových intervalech během roku, a to v měsících leden – březen a listopad – prosinec.

Prodej palivového dřeva je úplatné přenechání zpracovaného dřeva, které jako palivo určí obecní úřad Kratochvilka např. po těžbě. Vzhledem k tomu, že náklady na údržbu lesa jsou plně hrazeny z rozpočtu obce Kratochvilka, budou při přidělování dřeva z lesů zvýhodněni občané Kratochvilky.

 

PRAVIDLA PRO SAMOVÝROBU A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA V LESÍCH OBCE KRATOCHVILKA

Samovýrobou rozumíme těžbu dřeva ponechaného tomu, kdo dřevo vytěží zcela, nebo zčásti, za stanovenou úplatu.

Samovýrobce je fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kratochvilka nebo je vlastníkem stavby nacházející se v k.ú. Kratochvilka.

Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.

O samovýrobu palivového dříví je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Kratochvilka.

Tato pravidla jsou závazná nejen pro občany obce Kratochvilka, ale i pro občany obcí, jejichž katastr sousedí s kratochvilskými lesy.

Článek I.

POŘADNÍK

1. Pro zájemce o samovýrobu dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník.

2. Do pořadníku je zařazen každý občan na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na úřadě obce).

3. Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.

4. Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne obecní úřad zájemci místo a druh porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat.

5. Obecní úřad vydá samovýrobcům „Povolení na samovýrobu dřeva“ (dále jen „Povolení“), které bude obsahovat: jméno a příjmení žadatele, místo, maximální množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

6. V případě většího zájmu starosta určí maximální množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

7. Pokud zájemci bude provádět samovýrobu druhá osoba, musí její jméno uvést v žádosti. Tato oprávněná osoba svůj souhlas potvrdí v žádosti svým podpisem. (viz. Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek).

8. Na jednu žádost bude umožněno žadateli vytěžit maximálně 10 prmr (1 prmr- jeden prostorový metr) palivového dřeva.

9. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti (jedna domácnost = jedna žádost).

10. Občanům žijícím mimo k.ú. Kratochvilka bude povolována samovýroba dřeva po vyřízení všech žádostí občanů obce Kratochvilka v daném kalendářním roce.

11. Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.

12. Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího roku.

Článek II.

ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

1. Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném v „Povolení“, které musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe.

2. Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno v „Povolení“.

2. Vstup do lesa za účelem provádění samovýroby a odvozu dřevní hmoty je možný pouze s tímto povolením.

3. Žádosti o samovýrobu budou jednotlivě projednány úřadem obce, v případě nutnosti i s lesním hospodářem.

4. Po změření dřeva (Čl. III.,odst.6.) vystaví obec doklad na odprodej dřeva..

Článek III.

POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE

1. Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět ve vyznačeném dílci a na vyznačených stromech určených k samovýrobě.

2. Mimo vytyčený dílec a vyznačených stromů nesmí těžit.

3. V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který způsobil (pet láhve a pod.)

4. Dokončit práce v dohodnutém termínu.

5. Oznámit starostovi (nebo pověřenému zástupci) ukončení prací a nahlásit skutečné množství zpracovaného palivového dřeva v prmr.

6. Dřevo bude srovnáno do hranic v lese a jeho odvoz z lesa lze provést po změření starostou (nebo pověřeným zástupcem), popřípadě lesním hospodářem. Měření je v jednotce prostorový metr rovnaný – 1 prmr.

7. Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.

8. Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací.

Článek IV.

STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO

1. Cena za samovýrobu palivového dřeva v roce 2012 se pohybuje v rozmezí 250-350 Kč za prmr dle kvality a přístupnosti.

2. Cena za palivové dřevo získané samovýrobou na kalendářní rok se může každoročně upravovat.

3. Cena za hotové palivo:

-        400,- Kč/ prmr (jeden prostorový metr) - měkké dřevo

-        650,- Kč/ prmr (jeden prostorový metr) - tvrdé dřevo

4. Platba za dřevo bude provedena do 14 dnů od ukončení samovýroby a přeměřením dřeva starostou (nebo jeho zástupcem, popřípadě lesním hospodářem) na obecním úřadu Kratochvilka.

Článek V.

VYŘAZENÍ Z POŘADNÍKU

1. Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce.

2. Vyřazen bude zájemce, který má trvalý pobyt v obci Kratochvilka, nebo je vlastník rekreačního objektu v k.ú. Kratochvilka, a prováděl samovýrobu dřeva v lesích obce pro občany s pobytem mimo obec Kratochvilka.

3. Vyřazení z pořadníku je na dobu 3 roků.

Článek VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Platnost těchto pravidel je ode dne 29. 2. 2012.

2. Požadované množství dřeva je přímo odvislé od množství plánované těžby v lese v daném roce a obec Kratochvilka má právo limity operativně upravovat.

3. Obec požaduje, aby vytěžené dřevo bylo z lesa odvezeno nejpozději do 31. března příslušného roku. Při špatných povětrnostních podmínkách v nejbližším vhodném termínu, nejpozději do 30. dubna příslušného roku.

4. Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.

5. Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za vytěžené dřevo a pokutou.

6. Samovýroba dřeva bez platného povolení bude považována za škodu (krádež) obecního majetku a předána k řešení Policii ČR.

7. Za zvlášť hrubé porušení pravidel samovýroby může být žadatel předán k přestupkovému řízení na Městský úřad Rosice.

                                                                                                         Připravil Luděk Klouček

 
Kalendář akcí
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo