Kácení dřevin mimo les

Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Nastává podzim, období vegetačního klidu, doba vhodná pro případné kácení či prořezávku většiny dřevin. V následujících řádcích se proto zmiňuji o právní úpravě ochrany dřevin a nejčastějších případech, se kterými se v souvislosti s kácením a řezem dřevin můžeme v praxi setkat. Tyto řádky vám poradí, jak v těchto případech postupovat, abyste jednali v souladu se zákonem.
Dřevina rostoucí mimo les je strom či keř (okrasný i ovocný), rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.
Povolování kácení dřevin rostoucích mimo lesse řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Právní úprava ochrany dřevin vychází z teze, že všechny dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, pokud zákon neuvádí jinak. Příslušným orgánem ochrany přírody pro povolování kácení dřevin je obecní úřad.

Povolení není třeba:

- z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

- ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí (obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2) Pravidla pro povolování platí i pro právnické osoby (města i obce).

- ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (lze doložit fotografickou dokumentací), takové kácení se oznámí orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 

Pokud dřeviny nesplňují výše uvedené parametry, je nutné, aby si žadatel zajistil povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Žádost o kácení musí obsahovat následující náležitosti:

a) jméno a adresu žadatele

b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního

nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

d) udání obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

e) zdůvodnění žádosti.

Žádost si můžete vyzvednout fyzicky na obecním úřadě, nebo je ke stažení na webu obce Kratochvilka. Obecní úřad ve správním řízení rozhodne, zda povolení vydat nebo ne. Má i možnost uložit ke kompenzaci ekologické újmy přiměřenou náhradní výsadbu s následnou péčí do 5 let na pozemcích žadatele o kácení, na pozemcích, které jsou v evidenci obce určené na výsadbu, případně na pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka pozemku.

Důležité upozornění: Občan tedy nemůže bez souhlasu vlastníka umístit dřevinu na jeho pozemek. V minulosti k tomuto docházelo ve velké míře. Na základě toho pak vznikají mylné domněnky občanů, kteří si v dobré víře před svým rodinným nebo bytovým domem (na pozemku obce či jiné osoby) vysázeli dřeviny a považují je za svůj majetek, ten si pak hájí a chtějí rozhodovat, zda ho pokácí či nikoliv.

Sankceza pokácení dřevin rostoucích mimo les bez povolení (pravomocného rozhodnutí) nebo poškození dřeviny (posoudí orgány ochrany přírody – ŽP Rosice a ČIŽP) jsou následující:

- fyzické osobě může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč,- za pokácení jednoho kusu dřeviny a 100 000 Kč,- za poškození nebo pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les

- fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti a právnické osobě může orgán ochrany přírody uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,-.

ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN MIMO LES

Luděk Klouček

 
Kalendář akcí
prosinec 2023
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FACEBOOK

MOBILNÍ ROZHLAS


MR Reg

GEOPORTÁL

BANNER2 

VYHLEDÁVÁNÍ V OBSAHU
VYHLEDÁVÁNÍ FIREM
KTS Ekologie s.r.o. – zajištění svozu a likvidace odpadů ve vaší obci

Rosicko banner 115x70 01

PARTNERSKÉ ODKAZY

Seznam partnerských odkazů mKAHAN   Jupigo 1

 

KralovstviKomety logo